MySQL @ Mac

啓動Mac上MySQL

sudo /Library/StartupItems/MySQLCOM/MySQLCOM start 
停止MySQL
sudo /Library/StartupItems/MySQLCOM/MySQLCOM stop 
設定alias來取代啓動的指令
alias start_mysql="/Library/StartupItems/MySQLCOM/MySQLCOM start" alias stop_mysql="/Library/StartupItems/MySQLCOM/MySQLCOM stop"